Paragrafen

Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing

Samenvatting

Het weerstandsvermogen geeft de financiële gezondheid van de gemeente weer. We drukken deze uit in een ratio. De uitkomst van de ratio moet in beginsel minimaal 1 zijn.

Op hoofdlijnen is het beeld als volgt:

Omschrijving

Bedrag/ratio incidenteel

Bedrag/ratio structureel

Geïnventariseerde risico’s

€ 4,8 miljoen

€ 4,2 miljoen

Weerstandscapaciteit

€ 23,4 miljoen

€ 5,1 miljoen

Weerstandsratio

4,92

1,22

De conclusie hieruit is dat de weerstandscapaciteit van voldoende omvang is om de gekwantificeerde risico’s te ondervangen. Er is ook ruimte voor het opvangen van onvoorziene risico’s.

We hebben ruimte om incidentele en structurele risico's op te vangen binnen onze begroting. De incidentele weerstandsratio is gelijk gebleven. De structurele weerstandsratio is wel fors gedaald. De structurele risico's zijn hoger dan voorheen. Dit komt met name door het risico wat we presenteren door tekort door het ravijnjaar.

Ten opzichte van de jaarrekening zijn er een aantal risico's vervallen. Deze zijn inmiddels concreet geworden en de effecten hiervan zijn verwerkt in deze programmabegroting.

Deze pagina is gebouwd op 10/12/2023 11:31:30 met de export van 10/12/2023 11:19:48