Bijlagen

2. Overzicht incidentele baten en lasten

2. Overzicht incidentele baten en lasten

In dit hoofdstuk geven we een overzicht van de incidentele baten en lasten weer en presenteren we het structurele begrotingssaldo.

In de volgende tabellen geven we een overzicht van de incidentele baten en lasten. Incidenteel houdt in dat het gaat om baten en lasten die een tijdelijk karakter hebben. Deze zitten slechts één of enkele jaren in de begroting. Dit overzicht geeft niet alleen inzicht in de incidentele baten en lasten, maar is ook een hulpmiddel bij het beoordelen van het structurele begrotingssaldo. De baten en lasten die niet incidenteel zijn, zijn immers structureel van aard. Het structurele begrotingssaldo geeft aan of de structurele lasten met structurele baten worden afgedekt. Als dat het geval is, is de begroting structureel in evenwicht.
We nemen bedragen op vanaf € 50.000. We geven bij elke post een toelichting.

Een overzicht van de geraamde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves, zoals het BBV voorschrijft, is in het financieel overzicht van de begroting opgenomen (bijlage 5 in dit document). In de nota reserves, die tegelijk met deze programmabegroting in de gemeenteraad wordt behandeld, zijn de reserves uitgebreid toegelicht.

Incidentele voordelen

Bedragen x € 1.000

Nr

Progr.

Bron *

Omschrijving

2023

2024

2025

2026

2027

1

2

PB 2020, 2021 en 2022

Investeringen onderwijs

      -688

2

2

PB 2024

Egalisatiereserve WSW

      -271

3

3

PB 2019 - 2024

Investeringen ontmoeten en sport

      -588

   -108

   -106

      -105

4

3

PB 2024

Verkoop Groene Engel

      -682

5

4

PB 2024

Hogere inkomsten nutsbedrijven

      -200

6

9

PB 2024

Doorschuiven investeringen ICT

-132

7

10

TR 2023

Voordeel doorgeschoven investeringen 2022

      -590

TOTAAL

-3.019

-240

-106

-105

Toelichting per post:

 1. Door actualisatie van de planning voor investeringen in onderwijs hebben we incidenteel lagere kapitaallasten door bijstelling van projecten.
 2. We ontvangen een bedrag uit de egalisatiereserve WSW.
 3. Door actualisatie van de planning voor investeringen in onderwijs hebben we incidenteel lagere kapitaallasten door bijstelling van projecten.
 4. We hebben verkoopopbrengsten van het pand van de Groene Engel.
 5. We hebben eenmalig hogere opbrengsten vanuit nutsbedrijven.
 6. Ict investeringen schuiven door, daardoor hebben we een voordeel in 2024.
 7. We hebben lagere investeringslasten doordat investeringen uit 2022 zijn doorgeschoven.

Incidentele nadelen

Bedragen x € 1.000

Nr

Progr.

Bron *

Omschrijving

2023

2024

2025

2026

2027

1

2

PB 2024

Huurkosten tijdelijke huisvesting Aventurijn

176

2

3

PB 2022

Storting in reserve Lievekamp

300

300

3

3

PB 2023

Thuis in de buurt

100

50

50

4

3

PB 2024

Extra subsidie Groene Engel

323

287

5

3

PB 2024

Extra subsidie Muzelinck

201

246

6

4

PB 2023

Meekoppelkansen Waterveiligheid

400

400

7

4

PB 2023

Impuls klimaatadaptatie

500

500

500

8

5

PB 2023

Verduurzamen Moleneind

250

9

5

PB 2022

Jubileumjaar Life sciences

100

10

5

PB 2023

Cultuurhistorische waardenkaart

100

11

5

PB 2024

Doorontwikkeling Haven Elzenburg

3.800

12

6

PB 2018

Incidentele stortingen in de reserve Walkwartier en omgeving

1.307

13

6

PB 2020, 2021 en 2022

Incidentele storting in het Investeringsfonds Stadshart Oss

650

14

7

PB 2023

Reservering voor mobiliteitsopgave

5.000

8.000

1.000

15

7

PB 2023

Binnenstedelijke transformaties

5.000

5.000

16

7

PB 2023

Ontwikkelingen spoorzone

350

17

7

PB 2023

Advies duurzame parkeeropgave

250

18

7

PB 2021

Voorbereidingskosten voor Omgevingswet en Omgevingsvisie

245

19

9

PB 2024

Nieuwe kantoorinrichting gemeentehuis

500

230

850

20

9

PB 2024

Tweede kamerverkiezingen 2023

300

21

9

PB 2023

Programma Data

200

200

105

22

9

PB 2023

ICT informatiebeveiliging

75

75

23

9

PB 2023

Extra capaciteit voor projecten

924

824

714

          175

24

10

PB 2024

Hogere bijdrag BSOB

210

Overige posten

484

182

93

            82

TOTAAL

11.745

12.894

15.712

1.257

Toelichting per post:

 1. We hebben tijdelijke huisvestingskosten voor de Aventurijn.
 2. We storten geld in de reserve voor toekomstige ontwikkelingen van de Lievekamp.
 3. We nemen een incidenteel bedrag op voor Thuis in de Buurt.
 4. We ondersteunen de Groene Engel met extra subsidie in 2023 en 2024.
 5. We ondersteunen de Muzelinck met extra subsidie in 2023 en 2024.
 6. We storten 2 keer een bedrag in de reserve voor meekoppelkansen waterveiligheid.
 7. We storten in 2023, 2024 en 2025 een bedrag van € 500.000 in een nieuwe reserve Klimaatadaptatie.
 8. We nemen een bedrag op voor het onderzoek naar verduurzaming van het bedrijventerrein.
 9. We nemen voor 2 jaar kosten op voor het jubilieumjaar van de Life sciences.
 10. We nemen een bedrag op voor een onderzoek naar een cultuurhistorische waardenkaart.
 11. We reserveren een bedrag van € 3,8 miljoen als cofinanciering voor de doorontwikkeling van de haven.
 12. We storten een bedrag in de reserve Walkwartier voor toekomstige ontwikkelingen.
 13. We storten verschillende bedragen in het investeringsfonds stadshart.
 14. We storten gefaseerd € 23 miljoen in de reserve mobiliteit.
 15. We storten in totaal € 10 miljoen in de reserve binnenstedelijke transformatie.
 16. We nemen een bedrag op voor het opstellen van een masterplan en een spoorvisie.
 17. We nemen kosten op voor een extern advies naar parkeernormen.
 18. We nemen de voorbereidingskosten voor de omgevingswet en omgevingsvisie op in de begroting.
 19. We storten in totaal € 1,6 miljoen in een reserve voor de toekomstige verbouwing van het gemeentehuis.
 20. We hebben eenmalig hogere kosten in 2023 door extra tweede kamer verkiezingen.
 21. Voor het programma Data nemen we een impulsbudget op.
 22. We nemen een bedrag op voor het inhuren van 2 jaar specialistische expertise/projectondersteuning om het huidige camera bestand in beeld te brengen en de toegangssystemen van gebouwen te verbeteren.
 23. We nemen extra capaciteit op voor een aantal projecten: de agrarische transitie, een kwartiermaker participatie, beleidscapaciteit Zorg en Veiligheid, Procesbegeleiding gebied polders, procesadviseurs en woningbouw.
 24. We hebben hogere kosten voor de BSOB door NCNP bureaus.

Incidentele budgettair neutrale posten

bedragen x € 1.000

Nr

Progr.

Bron *

Omschrijving

2023

2024

2025

2026

2027

1

1

NR 2024

Uitvoering Beschermd wonen

     -4.637

      5.000

      5.000

      5.000

      5.000

1

NR 2024

Mutatie reserve beschermd wonen

      4.637

     -5.000

     -5.000

     -5.000

     -5.000

2

1

NR 2024

Dak en thuisloosheid

         292

1

NR 2024

in Dak en Thuisloosheid

       -292

3

1

NR 2024

Vluchtelingen

     -9.000

     -7.775

         200

1

NR 2024

mutatie Opvang vluchtelingen

      9.000

      7.775

       -200

4

2

NR 2024

Bestaanszekerheid

         840

       -435

2

NR 2024

Mutatie  bestaanszekerheid

       -840

         435

5

3

NR 2024

Projecten IVB

1764

550

253

150

3

NR 2024

Uit reserve IVB

     -1.764

       -550

       -253

       -150

6

3

NR 2024

Verduurzamingsprojecten

         759

3

NR 2024

Uit verduurzaming maatschappelijk vastgoed

       -759

7

4

NR 2024

Projecten klimaatadaptatie

          40

         160

4

NR 2024

in reserve klimaatadaptatie

         -40

       -160

8

4

NR 2024

Energiebesparing en Warmtevisie

      1.014

         358

4

NR 2024

Uit investeringsfonds duurzaamheid

     -1.014

       -358

9

5

NR 2024

Projecten economie

-49

691

5

NR 2024

Uit reserve

49

-691

10

5

NR 2024

Baggeren haven

      2.800

5

NR 2024

Uit reserve

     -2.800

11

5

NR 2024

Kosten Geffense Plas

163

5

NR 2024

Onttrekking uit reserve Geffense Plas

-163

12

6

NR 2024

Project Walkwartier

       -207

         172

6

NR 2024

Mutatie reserve Walkwartier

         207

       -172

13

6

NR 2024

Activiteiten centrum

       -380

      1.605

6

NR 2024

Uit investeringsfonds stadshart Oss

         380

     -1.605

14

7

NR 2024

MER Nieuw Zevenbergen en locatieprofielen

         115

          15

7

NR 2024

Uit reserve geluid

       -115

         -15

15

9

NR 2024

Kosten omgevingswet

      1.234

         241

9

NR 2024

Uit reserve omgevingswet

     -1.234

       -241

16

9

NR 2024

Organisatie-ontwikkeling

         248

          69

            6

9

NR 2024

Uit reserve organisatieontwikkeling

       -248

         -69

           -6

17

9

NR 2024

ICT projecten

         413

         181

9

NR 2024

Uit reserve ICT

       -413

       -181

18

10

NR 2024

Diversen

      4.605

    17.562

         -67

10

NR 2024

Uit algemene reserve

     -4.605

   -17.562

          67

19

Ontvangst subsidies

      4.214

      2.788

         373

         282

Opbrengsten Rijk/Provincie

     -4.214

     -2.788

       -373

       -282

TOTAAL

0

0

0

0

Toelichting per post:

 1. We verrekenen incidentele tekorten en overschotten met de reserve. Daarnaast onttrekken we in de komende jaren geld voor de oplosagenda en terugbetaling aan de regio.
 2. We storten een bedrag in de reserve en onttrekken de projectgelden.
 3. We verrekenen de overschotten met de reserve Vluchtelingen
 4. We betalen verschillende projecten uit de reserve en storten bedragen vanuit verschillende circulaires.
 5. We onttrekken voor verschillende IVB projecten geld uit de reserve.
 6. We onttrekken voor verschillende projecten geld uit de reserve.
 7. We onttrekken voor verschillende projecten geld uit de reserve.
 8. We hebben tijdelijke kosten voor energiebesparing en warmtevisie. We betalen dit uit het investeringsfonds duurzaamheid.
 9. We halen de kosten voor de bijdrage van de Kracht van Oss, promotie en branding en economische stimulering uit de reserve economie.
 10. We dekken de kosten voor het baggeren van de haven af uit de reserve.
 11. We dekken de kosten voor het ontwikkelen van de Geffense Plas uit de reserve.
 12. We verrekenen de projecten voor het Walkwartier met de reserve.
 13. We hebben tijdelijke stimuleringsregelingen in het centrum (o.a. voor wonen en vergroening) en de leegstandsmakelaar. We betalen dit uit het investeringsfonds stadshart Oss.
 14. We onttrekken de kosten voor de MER Nieuw Zevenbergen en locatieprofielen uit de reserve geluid.
 15. We betalen de kosten voor de voorbereiding van de omgevingswet uit de reserve die we hiervoor gevormd hebben.
 16. We halen geld uit de reserve voor verschillende posten voor organisatieontwikkelingen. Het gaat om onder andere frictiekosten MJC, generatiepact, frictiekosten voor afdeling DIV en frictiekosten voor de toekomstbestendige organisatie.
 17. We betalen de kosten voor ICT projecten uit de reserve ICT.
 18. We hebben diverse bedragen betaald uit de algemene reserve. Het gaat om onder andere het zuiderstrandtheater, transformatie jeugd, ONK, Spoorzone en rentestijging van ruimtelijke ambities.
 19. We ontvangen vanuit het Rijk en de provincie verschillende subsidies. We nemen de kosten en opbrengsten op in onze begroting

*KN = kadernota, PB = programmabegroting, TR = financiële tussenrapportage, NR = Nota reserves

Structureel begrotingssaldo

Om een goed oordeel te kunnen vormen over de begroting is het van belang om het saldo te corrigeren met incidentele baten en lasten. Het structurele begrotingssaldo geeft aan of de structurele lasten met structurele baten worden afgedekt. Als dat het geval is, is de begroting structureel in evenwicht.

In de volgende tabel geven we de lasten, baten en saldo per programma, de toevoegingen en onttrekkingen aan reserves en het geraamde resultaat weer. We verrekenen het geraamde resultaat met de incidentele baten en lasten. Dit geeft het structureel begrotingssaldo weer.

+ is nadeel: hogere uitgaven/lagere inkomsten
- is voordeel: lagere uitgaven/hogere inkomsten
bedragen x € 1.000

Programma

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Programma 1

Lasten

88.193

102.293

111.223

101.889

99.333

98.694

Baten

-10.728

-16.685

-15.483

-918

-1.808

-1.787

Saldo

77.465

85.609

95.740

100.971

97.525

96.907

Programma 2

Lasten

80.685

85.747

80.085

79.361

78.476

78.933

Baten

-33.424

-38.769

-37.726

-35.608

-35.608

-35.793

Saldo

47.261

46.978

42.358

43.753

42.868

43.140

Programma 3

Lasten

25.128

32.632

32.246

29.077

31.013

31.548

Baten

-7.759

-5.639

-4.409

-4.114

-3.779

-3.548

Saldo

17.370

26.993

27.837

24.962

27.234

28.000

Programma 4

Lasten

43.901

53.702

53.135

50.810

50.818

51.053

Baten

-28.236

-32.421

-31.916

-30.022

-30.217

-30.427

Saldo

15.665

21.281

21.218

20.788

20.601

20.626

Programma 5

Lasten

5.842

12.513

5.803

4.291

4.366

4.250

Baten

-5.394

-9.645

-2.262

-1.499

-1.499

-1.414

Saldo

449

2.868

3.541

2.792

2.867

2.836

Programma 6

Lasten

3.610

1.556

2.004

1.519

1.837

1.836

Baten

-2.110

-497

-501

-502

-502

-502

Saldo

1.500

1.060

1.503

1.017

1.335

1.334

Programma 7

Lasten

27.292

37.342

26.189

19.297

16.843

18.018

Baten

-20.192

-28.669

-20.462

-12.569

-9.399

-10.958

Saldo

7.100

8.673

5.727

6.728

7.445

7.060

Programma 8

Lasten

8.286

9.079

10.548

10.603

10.649

10.748

Baten

-121

-142

-92

-92

-92

-92

Saldo

8.165

8.937

10.456

10.511

10.558

10.656

Programma 9

Lasten

6.116

5.885

6.321

6.321

6.313

6.313

Baten

-2.272

-1.024

-1.520

-1.520

-1.520

-1.520

Saldo

3.844

4.861

4.801

4.801

4.793

4.793

Totaal (1)

Lasten

289.054

340.749

327.555

303.168

299.649

301.392

Baten

-110.234

-133.490

-114.372

-86.843

-84.423

-86.040

Saldo

178.819

207.259

213.183

216.325

215.226

215.352

+ is nadeel: hogere uitgaven/lagere inkomsten
- is voordeel: lagere uitgaven/hogere inkomsten
bedragen x € 1.000

Programma

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Overhead

Lasten

39.455

44.460

41.294

40.380

39.591

39.545

Baten

-7.775

-6.271

-5.464

-5.397

-5.296

-5.279

Saldo

31.680

38.189

35.830

34.983

34.296

34.267

Onvoorzien

Lasten

0

130

300

300

300

300

Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo

0

130

300

300

300

300

Algemene dekkings-middelen

Lasten

2.388

3.129

9.473

10.082

12.143

13.312

Baten

-252.161

-250.878

-269.125

-271.830

-253.709

-256.172

Saldo

-249.773

-247.748

-259.653

-261.748

-241.566

-242.860

Totaal (2)

Lasten

41.843

47.719

51.066

50.762

52.034

53.157

Baten

-259.936

-257.149

-274.589

-277.227

-259.005

-261.450

Saldo

-218.093

-209.430

-223.523

-226.465

-206.971

-208.293

+ is nadeel: hogere uitgaven/lagere inkomsten
- is voordeel: lagere uitgaven/hogere inkomsten
bedragen x € 1.000

Programma

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Totaal (1 + 2 )

Lasten

330.897

388.468

378.622

353.931

351.683

354.549

Baten

-370.170

-390.639

-388.961

-364.070

-343.428

-347.490

Saldo

-39.274

-2.171

-10.339

-10.139

8.255

7.059

+ is nadeel: hogere uitgaven/lagere inkomsten
- is voordeel: lagere uitgaven/hogere inkomsten
bedragen x € 1.000

Programma

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Totaal (3)

Lasten

66.682

47.887

43.923

20.084

5.073

4.698

Baten

-46.473

-43.638

-33.621

-10.192

-9.289

-8.677

Saldo

20.209

4.249

10.301

9.892

-4.217

-3.978

Resultaat (1+2+3)

-19.065

2.078

-38

-247

4.039

3.081

Weergave structureel begrotingssaldo

+ is nadeel: hogere uitgaven/lagere inkomsten
- is voordeel: lagere uitgaven/hogere inkomsten
bedragen x € 1.000

Omschrijving

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Resultaat

-19.065

2.078

-38

-247

4.039

3.081

Incidentele baten en lasten

-12.016

8.726

12.654

15.606

1.152

0

Structureel begrotingssaldo

-7.049

-6.648

-12.692

-15.853

2.887

3.081

Voor de specificatie van het jaar 2022 verwijzen we naar de jaarrekening 2022.
De conclusie hieruit is dat de begroting in 2024 structureel sluitend is. Meerjarig is in 2026 het structurele saldo afgerond € 3 miljoen nadelig, dit komt door het ravijnjaar.

Het saldo van incidentele baten en lasten wordt vooral veroorzaakt door grote, incidentele investeringen die opgenomen zijn voor mobiliteit, binnenstedelijke transformatie, stadscentrum, waterveiligheid, verschuivingen van investeringen in het MIP en invoering van de nieuwe Omgevingswet.

Structurele stortingen en onttrekkingen uit reserves

Reserves

2023

2024

2025

2026

2027

Bij

Af

Bij

Af

Bij

Af

Bij

Af

Bij

Af

Reserves ter dekking van de algemene dienst

Afloop gaswinstuitkering Maaslandgas

0

-1.589

0

-1.479

0

-1.369

0

-1.259

0

-1.154

Deposito BNG inzake opheffing HNG

0

-184

0

-160

0

-136

0

-112

0

-88

Gemeentehuis

0

-651

0

-593

0

-578

0

-563

0

-548

Subtotaal

0

- 2.423

0

-2.231

0

-2.082

0

-1.933

0

-1.789

Reserves ter dekking van de afschrijvingslasten

De Bolster Horizonschool

0

-29

0

-29

0

-29

0

-29

0

-29

Brede school centrum Lith

1.710

-134

0

-135

0

-135

0

-135

0

-135

Nieuwbouw school Geffen

0

-26

0

-26

0

-26

0

-26

0

-26

RNB/Sportcomplex Herpinia

0

-17

0

0

0

0

0

0

0

0

Kleedaccommodatie Amstelhoef

0

-25

0

-25

0

-25

0

-25

0

-25

Sportpark de Akkeren

0

-24

0

-24

0

-24

0

-24

0

-24

Kunstgrasveld Talentencampus

0

-54

0

-54

0

-54

0

-54

0

-54

Kleedaccommodatie MOSA'14

0

-7

0

-7

0

-7

0

-7

0

-7

Revitalisering Koppelsteeg

0

-12

0

-12

0

-12

0

-12

0

-12

Rusheuvel

0

-12

0

-12

0

-12

0

-12

0

-12

Investeringen openbare ruimte centrum

255

0

0

-10

0

-10

0

-10

0

-10

Nieuwbouw hertenkamp

0

-3

0

-3

0

-3

0

-3

0

-3

Bouwkundige aanpassingen Museum Jan Cunen

0

-23

0

-21

0

-21

0

-21

0

-21

kapitaallasten investeringen mobiliteit

0

-23

0

-23

0

-23

0

-23

0

-23

Kapitaallasten bomen

0

-17

0

-17

0

-17

0

-17

0

-17

Projecten VRI 2017

0

-54

0

-49

0

-49

0

-49

0

-49

Parkeergarage

0

-25

0

-25

0

-25

0

-25

0

-25

Fietsenstallingen

0

-7

0

-7

0

-7

0

-7

0

-7

Bestemm res Ontmoeten Ussen

0

-262

0

0

0

0

0

0

0

0

Op. Ruimte Centrum onsl. fase 1

0

-20

0

-16

0

-16

0

-16

0

-16

Op. Ruimte centrum Bram vd Berghstr.

0

-10

0

-10

0

-10

0

-10

0

-10

Stadssportpark TBL

88

0

707

0

0

0

0

0

0

0

Vergroenen Stadspark

0

-17

0

-17

0

-17

0

-17

0

-17

Dynamische Afsluiting

0

-23

0

-23

0

-23

0

-23

0

-23

Warenhuis

1.055

0

820

0

440

-58

0

-58

0

-58

ONK accommodatie ontmoeten en sport

1.507

0

0

0

0

-38

0

-38

0

-38

Subtotaal

4.616

-824

1.528

-545

440

-694

0

-694

0

-694

Totaal

4.616

-3.248

1.527

-2.777

440

-2.776

0

-2.627

0

-2.483

Deze pagina is gebouwd op 10/12/2023 11:31:30 met de export van 10/12/2023 11:19:48