Bijlagen

3. Budgettair neutrale wijzigingen

3. Budgettair neutrale wijzigingen

In de programma’s staan in de tabel bij 'Wat mag het kosten?' budgettair neutrale wijzigingen. Dit zijn wijzigingen die niet inhoudelijk van aard zijn en per saldo geen geld kosten. Soms gaat het over wijzigingen binnen één programma, in andere gevallen zijn de wijzigingen programma-overstijgend. Volgens de voorschriften van het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) moeten we deze wijzigingen zichtbaar maken en rapporteren. In deze bijlage lichten we de belangrijkste budgettair neutrale wijzigingen toe.

+ is nadeel: hogere uitgaven/lagere inkomsten
- is voordeel: lagere uitgaven/hogere inkomsten
bedragen x € 1.000

Omschrijving

2023

2024

2025

2026

2027

1. Zorg en welzijn

305

880

880

789

558

2. Werk, inkomen en onderwijs

27

-2.042

76

76

76

3. Ontmoeten, sport en cultuur

466

3.128

694

643

874

4. Klimaat, energie en openbare ruimte

-66

-249

-241

-239

-236

5. Economie

-90

-22

-22

-22

-22

6. Stadscentrum

0

-3

4

4

4

7. Verstedelijking, wonen en mobiliteit

160

-59

-70

-70

-117

8. Veilige omgeving

7

516

516

516

516

9. Besturen in verandering van tijden

-823

-34

300

442

489

10. Financieel beleid

14

-2.115

-2.135

-2.137

-2.141

Totaal wijzigingen

0

0

0

0

0

Toelichting wijzigingen boven de € 100.000

De belangrijkste wijzigingen zijn:

 • We ontvangen van het Rijk en de Provincie Noord-Brabant verschillende subsidies en specifieke uitkeringen. Omdat we hierdoor onze kosten en opbrengsten verhogen melden we deze wijzigingen in deze begroting. We nemen de volgende onderdelen op in onze begroting:
  • In 2022 heeft het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap € 310.000 beschikbaar gesteld vanuit de specifieke uitkeringsregeling Impuls Jongerencultuur. Deze regeling heeft het Ministerie nu uitgebreid naar de jaren 2023 en 2024. Hiervoor stelt ze een extra budget per jaar beschikbaar van € 294.700. De totale toekenning (2022 tot en met 2024) bedraagt € 899.400.
  • Voor de periode 2023 tot en met 2026 ontvangen wij van het Rijk € 350.000 (2023), aflopend naar € 280.000 (2026), voor het Versterken van sociale basis, Mantelzorg, Een tegen eenzaamheid en Welzijn op recept.  
  • Eind 2021 heeft het Rijk € 1.695.167 subsidie toegekend in het kader van COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen. De regeling heeft als einddatum juli 2025. We hebben vanuit 2022 nog een restant budget van € 952.000.
  • We ontvangen van het Rijk een subsidie van € 498.060 in 2023 voor de meerjarige regeling specifieke uitkeringen voor huisvesting aandachtsgroepen.
  • We ontvangen van het Rijk een specifieke uitkering voor de Lokale Aanpak Isolatie van totaal € 1.044.640. We stellen hiervan € 200.000 beschikbaar in 2023 en € 844.640 in 2024.
  • We ontvangen een projectsubsidie vanuit de provincie Noord-Brabant van € 250.000 voor het project Duurzame Polder.
  • Voor energiearmoede hebben we in 2022 een bedrag ontvangen. Ook in 2023 krijgen we hier extra geld voor. We verwachten in 2023 € 1.546.081 uit te geven en € 1.244.720 in 2024. Deze uitkering is verstrekt onder voorwaarde dat deze middelen worden besteed aan ondersteuning van huishoudens (huurders en eigenaar bewoners) met een laag besteedbaar inkomen die te maken hebben met hoge energielasten als gevolg van gestegen energieprijzen in combinatie met de lagere energetische kwaliteit van de woningen.
  • In 2023 verwachten we van het Rijk een eenmalige vergoeding van € 120.000 ter dekking van kosten voor de inrichting en kosten voor de uitvoering van de coördinatie van het gemeentelijk steunpunt herstel kinderopvangtoeslag.
 • We hebben het bestedingsplan van de lokale investeringsagenda Beschermd wonen geactualiseerd. We verwachten in 2023 de volledige € 917.000 uit te geven. We zetten de middelen in voor psychisch kwetsbare mensen in de wijk, GGZ consultatie, de straatdokter, hogere kosten voor Wmo begeleiding en dagbesteding als gevolg van de ambulantisering van de GGZ en bijbehorende ambtelijke capaciteit voor deze lokale opgaven, waaronder een procesregisseur. Met deze begrotingswijziging zorgen we ervoor dat de budgetten waar nodig naar de juiste plekken overgeboekt worden. De lokale investeringsagenda beschermd wonen hebben we in 2021 opgesteld om de ambulantisering van beschermd wonen naar wonen in de wijken van psychisch kwetsbare inwoners verder vorm te geven. Dat doen we vanuit de tijdelijke middelen die we uit de regionale reserve beschermd wonen terugkrijgen in de periode 2021-2023, afgerond € 917.000 per jaar.
 • We ontvangen meerdere keren per jaar subsidieverzoeken van nieuwe initiatieven rondom welzijn en zorg. Hierbij kun je denken aan subsidie aanvragen voor het Parkinsoncafe of voor de Zorgoppas. We kennen nu geen mogelijkheid dit soort initiatieven langere tijd te financieren. Voor 2023 betalen we dit uit het budget voor laagdrempelig ontmoeten. We verplaatsen € 30.000 van programma 3 naar programma 1.
 • In de meest actuele prognose die we hebben ontvangen vanuit het SVB zien we dat de kosten voor PGB voor hulp bij huishouden lager uitvallen. Daarnaast zien we dat de kosten voor de overige WMO componenten juist hoger uit zullen vallen. We willen daarom het budget voor een bedrag van € 125.000 overzetten van het product Wmo individuele voorzieningen naar Wmo begeleiding en dagbesteding (binnen programma 1).
 • De stichting Scouting Groot Ravenstein heeft haar activiteiten met ingang van 1 september 2022 gestaakt. Wij hadden een subsidierelatie met de scouting voor een jaarlijks bedrag van € 4.609. Met dit subsidiebedrag werden de rente en aflossing van de hypotheek bekostigd. Deze hypotheek hebben wij  begin 2007 versterkt aan deze stichting. Met het beëindigen van de activiteiten van de scouting, kwijtschelden van de uitstaande geldlening én het 'om niet' overnemen van het jeugdhuis 't Kempke door ons, vervalt ook deze subsidie. Het bedrag van €4.609 is niet meer nodig. We voegen dit toe aan de stelpost loon- en prijscompensatie.
 • Het BUIG budget wordt budgettair neutraal geboekt. Het definitieve BUIG budget 2023 is vastgesteld op € 31.200.210. Dit is een verhoging ten opzichte van het voorlopige budget 2023 van € 28.237.255. Dit komt voornamelijk door indexatie van het wettelijk minimumloon (10,15%). We passen de geraamde inkomsten en uitgaven hierop aan.
 • We hevelen het budget voor Over Rood van € 7.500 over van Minimabeleid naar Schuldhulpverlening. Over Rood betreft een dienstverlening ten behoeve van ondernemers en we kopen daar trajecten in voor ondernemers. Het betreft een dienstverlening schuldhulpverlening en besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) en deze activiteiten vallen onder de afdeling Werk, inkomen en schuldhulpverlening.
 • We onttrekken de komende jaren verschillende bedragen uit de reserve Integraal voorzieningenbeleid. Deze onttrekkingen zijn eerder vastgesteld in vorige begrotingen. We herschikken de onttrekkingen nu zodat ze op de juiste plekken in de begroting worden onttrokken. We onttrekken in totaal € 960.000 in 2023, 2024 en 2025 minder in programma 3 en verplaatsen deze onttrekkingen naar programma 6 en 9. Per saldo onttrekken we hetzelfde bedrag uit de reserve.
 • We hevelen het budget van € 61.00 voor Hoornwerk Vidi Reo over van programma 4 naar programma 3 (buurt en wijkcentra) omdat we daar de kosten maken.
 • We verschuiven het structurele budget voor vrijwilligers van € 15.915 van programma 5 naar programma 3.  
 • We verplaatsen het product ‘Evenementen en stadspromotie’ van programma 5 naar programma 3 per 2023 omdat het daar beleidsmatig wordt toegelicht. Hiermee wordt ook de primitieve begroting aangepast. Het gaat om een bedrag van afgerond structureel € 1,2 miljoen.
 • We storten de beschikbaar gestelde gelden van stadshart Oss voor vergroenen € 125.000 en wandelroute voor blinden in het centrum van € 130.000 in de reserve openbare ruimte centrum. Dit doen we om de kapitaallasten in de toekomst te kunnen betalen. Het bedrag van € 125.000 voor Stadshart Oss is een aanvullend krediet op het krediet € 500.000 wat eerder beschikbaar is gesteld. Voor de wandelroute voor blinden in het centrum gaat het om een nieuw investeringskrediet. Deze kredieten voegen we toe aan het investeringsplan.
 • We hebben gebruikt gemaakt van de relatiemanager in het centrum. Dit betaalden we uit het investeringsfonds Stadshart Oss. We zijn hiermee gestopt in 2023. We draaien de onttrekking uit de reseve daarom terug. Het gaat om € 38.000 in 2023 en € 50.000 in 2024.
 • We stellen de beheerplannen Openbare verlichting en Verkeersregelinstallaties bij. De kosten voor onderhoud en beheer zijn beperkt bijgesteld. We verrekenen dit met de reserves die we hiervoor hebben.   
 • We actualiseren jaarlijks het beheerplan riolering. Vervolgens kijken we jaarlijks of het nodig is de planning/cijfers aan te passen. We stellen de kosten en opbrengsten bij en verrekenen dit met de reserve en verloopt per saldo neutraal. De tarieven zullen in 2024 niet stijgen. Er is sprake van een 100% kostendekkende begroting.
 • We voeren in 2023 en 2024 meer bodemsaneringsprojecten uit. In 2026 en 2027 zijn projecten vertraagt. We verrekenen de hogere kosten in 2023 en 2024 en de lagere kosten vanaf 2026 met de reserve Bodemsanering. Voor de realisatie van een aantal projecten werken we samen met externe partijen zoals provincie Noord-Brabant, waterschap Aa en Maas en particulieren.
 • We hebben onze begroting voor compostering en bedrijfsafval aangepast. Voor compostering dalen de verwerkingskosten en onderhoudskosten, terwijl ook de inkomsten dalen door minder aanbod. De kosten en opbrengsten dalen met afgerond € 100.000. Bedrijfsafval kent een kleine verschuiving, de kosten stijgen met € 2.000 en ook de opbrengsten met dit bedrag.  
 • In 2017 heeft de raad besloten om voor Pivot Park 2.0 tot en met 2024 jaarlijks een bedrag van € 15.500 te onttrekken uit de reserve economie. Deze onttrekking staat nu structureel in de begroting. We draaien de onttrekking vanaf 2025 terug.
 • We hevelen het budget van € 21.000 voor het uitbaggeren jachthaven over van afdeling vastgoedbedrijf naar afdeling IBOR. Deze budgetten gaan van het product recreatie en toerisme naar haven (binnen het programma 5. Economie).  
 • We hebben hogere kosten in 2024 van € 21.750 voor de huur van het toeristisch informatiecentrum. We onttrekken dit uit de reserve Walkwartier en Omgeving. In de exploitatie opzet van het Warenhuis hebben we vanaf het jaar 2024 een bedrag van € 21.750 gekregen vanuit de vrijvallende VVV gelden. Deze middelen zijn bestemd voor het afdekken van het aandeel huisvestingskosten van het Toeristisch Informatiepunt. Echter is de exploitatie van het Warenhuis nog niet voorzien in 2024 en hebben we nog huurkosten in 2024. We betalen dit uit de reserve Walkwartier en omgeving.
 • We hebben de samenwerkingsovereenkomst met het TBL financieel verwerkt in onze begroting. In de programmabegroting 2022-2025 heeft de raad € 1,3 miljoen beschikbaar voor de aanleg van het stadssportpark TBL. Dit is gestort in de reserve investeringsfonds stadshart Oss. We geven nu uitvoering aan dit plan. De investeringen voor stichting Carmelcollege (bestaande uit de aanleg van een kunstgrasveld, verplaatsen/herinrichting/realisatie fietsenstalling TBL, inrichten en vergroening voorzijde en zijde Carmeliettenstraat, aanleg parkeerterrein docenten, bouw sportvoorziening en projectleiding t.b.v. investeringen) financieren we via de verkoop van gronden aan Carmel, een bijdrage in de investeringen (uit reserve investeringsfonds stadshart) en een eenmalige investeringssubsidie. Voor de investeringen voor gemeente Oss (aanleg sporttoestellen, aanleg hardcourt in openbare ruimte, aanleg openbaar park, openbare fietsenstalling, aankoop gronden TBL t.b.v. openbare ruimte en projectleiding t.b.v. investering) vormen we een reserve van € 795.844 ter dekking van de jaarlijkse afschrijvingslasten. De gereserveerde 1,3 miljoen in de reserve investeringsfonds stadshart Oss onttrekken we hierdoor op basis van dit uitvoeringsplan. We onttrekken ook de € 150.000, die in de reserve WalKwartier en omgeving is geoormerkt voor de verplaatsing, herinrichting en aanleg van de fietsenstalling.
  We onttrekken ook € 45.000 voor uit de reserve Walkwartier en omgeving om de voorbereidingskosten te betalen.
 • We verstrekken aan Stichting de Wijkbus extra subsidie van € 6.000 in 2023 en 2024. Dit geld wordt gebruikt om de stijging van hun kosten en een derving van hun inkomsten te dekken. Deze kosten betalen we uit de stelpost prijscompensatie.
 • Conform de verslagleggingsvoorschriften (BBV) hebben we de begrotingsjaarschijven van het grondbedrijf meegenomen in deze begroting. Hiervoor verwijzen we naar het Najaarsbericht van het grondbedrijf en de paragraaf grondbeleid.  
 • Binnen het grondbedrijf hebben we grondaankopen gedaan ten behoeve van de IMVA's Stationskwartier Ravenstein en Klein Amsteleind. Dit zijn "warme gronden" die voorlopig als activa op de balans staan. Wanneer de plannen tot een grondexploitatie leiden dan brengen we deze gronden in bij de grondexploitatie. De rentekosten over de activa van die aankopen betalen we tot die tijd uit de reserve strategische aankopen. Het gaat om € 16.574 voor de grond uit Ravenstein en € 4.481 voor de Brandstaat (Klein Amsteleind).
 • We hebben de budgetten voor erfgoed verplaatst van programma 3. Ontmoeten, sport en cultuur naar het programma 7. Verstedelijking, wonen en mobiliteit omdat we het daar beleidsmatig toelichten. Het gaat om een bedrag van afgerond € 97.000 in 2023 en structureel € 48.000. Hiermee passen we ook de primitieve begroting voor 2023 aan. Daarnaast verplaatsen we ook het budget voor het Clarissenklooster en voor inhuur van archeologie naar programma 7. Het gaat om € 69.000 in 2023 en structureel € 19.000.
 • We hevelen € 2.500 over voor elektra van groot onderhoud openbare verlichting naar het budget van de kinderboerderij voor de kosten van de vijverpomp die de kinderboerderij betaald (van programma 4 naar programma 5).
 • We verwachten in 2023 € 70.000 uit de reserve geluid te onttrekken voor diverse kosten voor de milieueffect rapportage, het bestemmingsplan en onderzoeken voor Nieuw Zevenbergen. In de reserve geluid is hiervoor geld gereserveerd. We zullen eind 2023 de werkelijk gemaakte kosten onttrekken uit de reserve.
 • We hevelen over van projectenbureau (programma 9) naar ruimtelijke ordening (programma 7). Het gaat om € 18.334 voor kosten voor anterieure projecten en € 71.687 aan geraamde inkomsten voor anterieure projecten. De feitelijke kosten (facturen) en opbrengsten landen in de praktijk namelijk binnen programma 7.
 • We hevelen het budget voor communicatie gebiedsvisie Schadewijk over van het personeelsbudget van Mens en Maatschappij (programma 9) naar het budget voor ruimtelijke ontwikkeling (programma 7). Het gaat om een bedrag van € 47.000 voor 2024 tot en met 2026.
 • Het Algemeen Bestuur van het partnership IBN heeft besloten om het regionaal budget partnership in 2023 aan te vullen met € 125.000. Het zijn regionale middelen die ingezet gaan worden voor een uitvoerend projectleider en overige kosten zoals bijvoorbeeld voor bijeenkomsten en communicatie. Een deel van de middelen komt vanuit de AGR (algemene gemeentelijke reserve) van de individuele gemeenten (Bernheze, Boekel, Land van Cuijk, Maashorst, Oss en Meierijstad), vanuit IBN en vanuit de gemeente Maashorst. De middelen worden overgemaakt naar de gemeente Oss, omdat de uitgaven via de gemeente Oss lopen. We nemen de kosten en inkomsten op in onze begroting.
 • De afdelingen Zorg, Mens & Maatschappij en Financiën & Control voeren werkzaamheden uit voor beschermd wonen. Zij krijgen hier een vergoeding voor vanuit het regionale budget beschermd wonen, waar Oss centrumgemeente voor is. De inzet van deze afdelingen is opgenomen in de regionale meerjarenbegroting (vastgesteld in het regionale portefeuillehoudersoverleg). De begroting is gebaseerd op de ontwikkelagenda voor de Opvang, ondersteuning en zorg voor inwoners met een psychische kwetsbaarheid. De ambtelijke inzet voor 2023 en verder is geactualiseerd ten opzichte van 2022. De bijstellingen verwerken we hier. Het gaat om extra kosten en inkomsten van € 123.000 in 2023 en € 115.000 vanaf 2024.
 • Een beleidsmedewerker van Mens en Maatschappij is werkzaam als projectleider regionale transformatie jeugd én voorzitter beleidsteam jeugd. Deze werkzaamheden worden in 2023 regionaal gefinancierd via gemeente Den Bosch. We nemen de inkomsten op in de begroting en ook extra inhuurkosten voor de afdeling Mens en Maatschappij zodat het regulier werk ook gedaan blijft worden.
 • De eenmalige en structurele kosten van € 975 voor het softwarepakket AD assist betalen we vanuit het participatiebudget van de afdeling team werk. We hevelen dit over naar het ICT Centraal budget en de kosten worden opgenomen in het standenregister. De kosten verplaatsen van programma 2 naar programma 9.
 • We passen de besteding van de reserve ICT aan. We hadden een onttrekking van € 125.000 voor het ontwikkeld medewerkers ICT begroot. We verwachten dat we dit bedrag niet volledig gaan besteden en willen hierdoor € 40.000 inzetten voor de inrichting van een Identity Acces Management tool. We verlagen het budget voor studiekosten met € 24.000 en het inhuurbudget met € 16.000.
 • We hevelen een structureel bedrag van € 7.500 van wegen, straten en pleinen (programma 4) over naar ICT  (programma 9) ter dekking hogere kosten voor het softwarepakket Optimize.
 • We hevelen het budget voor voorbereidingskosten voor het project flexwoningen Ravenstein over naar woningbouwcomplexen (programma 7). Bij de eerste financiële tussenrapportage is € 35.000 beschikbaar gesteld voor voorbereidingskosten voor het project flexwoningen Ravenstein. Dit budget is geplaatst op het personeelsbudget projectenbureau. We hevelen dit budget over naar woningbouwcomplexen, waar ook de projectkosten- en opbrengsten voor de overige locaties op verantwoord worden.
 • We hebben een levensverzekering uitbetaald gekregen voor een oud wethouder van de voormalige gemeente Lith. Het bedrag is € 63.915 en zetten we in voor bekostiging pensioenverplichting van betrokkene. Hierdoor storten we het bedrag van € 63.915 in de voorziening pensioen wethouders.
 • Op 15 juni 2023 een wethouder aangegeven te stoppen. Na een wethouderschap ontvangt een wethouder een Appa-ontslaguitkering, tenzij hij de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. Dit is geregeld in de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa). Zijn vervanger is voormalig wethouder, welke wachtgeld kreeg. Door per 6 juli 2023 opnieuw aan te treden als wethouder komt zijn wachtgeld per die datum te vervallen. Door deze wethouderswisseling moet de voorziening wachtgeld met € 38.478 worden aangevuld. Dit bedrag halen we uit de reserve wachtgeld wethouders. Hierdoor verloopt per saldo deze wijziging budgettair neutraal.
 • Van het Rijk hebben we in 2023 € 17.000 ontvangen voor implementatie van ICT en informatievoorziening ten behoeve van de nieuwe wet inburgering. Team Kwaliteit & Ontwikkeling zorgt voor de uitvoering. De middelen worden overgeheveld van inburgering (programma 2) naar team Kwaliteit en Ontwikkeling (programma 9).
 • In de reserve dienstverlening hebben we € 30.000 gereserveerd voor het digitaliseren van het postproces. We verplaatsen dit budget over naar de reserve ICT. We verwachten dit te onttrekken in 2024, dan voert ICT dit project verder uit.  
 • We bouwen de inzet van de reserve gemeentehuis af. Deze is gekoppeld aan de looptijd van de investeringen uit 2010 en de laatste onttrekking vindt plaats in 2025. De afbouw is de eerste jaren 15.000 per jaar. Dit loopt op naar 20.000 en vervolgens naar 30.000 per jaar. Hiermee wordt de volledige reserve besteed. We verrekenen dit met de stelpost voor loon- en prijscompensatie.
 • Op basis van raadsbesluit van juni 2023 verhogen we renteopbrengsten SVN en ook de rentekosten met € 88.000 in 2024, dit loopt op tot € 198.000 in 2027.
 • We zetten de kapitaallasten (afgerond jaarlijks € 250.000) vanuit het restantvolume van investeringen van IBOR uit 2022 op een stelpost binnen het programma 10 in afwachting van concrete uitvoeringsplannen.
 • Daarnaast indexeren we verschillende budgetten. We betalen dit uit de stelpost loon en prijscompensatie. In totaal gaat het om een bedrag van € 2,4 miljoen. De belangrijkste wijzigingen zijn:
  • Voor loon- en prijsstijgingen verhogen we de gemeentelijke bijdragen 2024 aan diverse gemeenschappelijke regelingen. Dit betreffen de GGD Hart voor Brabant, het Brabants Historisch Informatie Centrum, het Werkvoorzieningschap. Deze extra indexeringskosten van deze GR's bedragen afgerond € 317.870.
   We verhogen het budget van de Veiligheidsregio Brabant Noord (VRBN) met structureel € 492.000 vanaf 2024. De VRBN wordt ook met extreme prijsstijgingen geconfronteerd. De hoge stijging komt met name door de coronacrisis en de oorlog in Oekraïne. Naast deze verhoging moet de VRBN extra kosten maken voor versterkingen op het gebied van de informatie-organisatie en vakmanschap en paraatheid. Dit is noodzakelijk om bij crisis situaties goed te kunnen functioneren. De extra benodigde kosten daarvoor hebben we als 3O-ontwikkeling meegenomen. Ook het Zorg en Veiligheidshuis heeft te maken met hoge indexeringen. Hierdoor verhogen we de begroting 2023 structureel met € 7.530 en vervolgens daar bovenop nog een structureel met € 21.950 vanaf 2024.
  • We verhogen de subsidies elk jaar voor jaarlijkse loonstijgingen en prijsstijgingen. Bij gesubsidieerde professionele instellingen met een budgetovereenkomst is in zijn algemeenheid sprake van een 80/20-verhouding tussen het loongevoelige en prijsgevoelige deel van de uitgaven. Hierbij gaan we voor de compensatie van loonstijging uitgegaan van de specifieke CAO-ontwikkelingen per sector en voor de compensatie van prijsstijging wordt uitgegaan van een inflatie van 3,9% (% overheidsconsumptie netto materieel 2024). Bij de overige subsidies zoals professionele instellingen zonder budgetovereenkomst en niet-professionele organisaties hanteren we ook dit percentage van 3,9% voor prijscompensatie. In totaal halen we € 1.070.000 uit de stelpost loon en prijscompensatie.
   We passen daarnaast enkele subsidies aan. Handwerkgroepen ouderen verkrijgt per 2023 structureel extra subsidies terwijl meerdere subsidies door beëindiging geen budget meer nodig hebben.
  • We verhogen diverse loongerelateerde budgetten met een inflatie van 4,79%. Dit is een bedrag van jaarlijks € 256.000. Dit percentage is gekoppeld aan de verwachte loonstijging. Onder loongerelateerde budgetten verstaan we budgetten voor inhuur, representatie, studiekosten en overige personeelskosten. We verhogen deze budgetten jaarlijks met de inflatie.
  • We houden rekening met een indexatie van de raamovereenkomst met het Golfbad. Op basis van de overeenkomst vindt dit plaats op basis van CPI percentage (voorlopig 4,6%). Dit is een bedrag van € 87.000 en halen we uit de stelpost loon en prijscompensatie.
  • De tarieven 2024 van de ODBN stijgen structureel door hogere lonen en prijsstijgingen met 3,4%. Dit betekent dat onze kosten voor de basis- en verzoektaken die de ODBN voor ons verzorgt ook verhoogd worden. Het gaat om een bedrag van € 81.000.
  • We passen onze begroting met € 80.000 aan voor verhoging premies brandverzekering. De verhoging heeft twee oorzaken. Enerzijds is het een stijging van de premie en anderzijds een stijging van de verzekerde waarden. Binnen onze gemeente hebben we voor circa € 600 miljoen aan verzekerde waarden. De verzekerde waarden bestaan uit gebouwen en inventaris. De structurele verhoging bedraagt ruim € 84.000 vanaf 2023.
  • In de begroting van het RBL is extra budget voor loonkosten geraamd als gevolg van de nieuwe CAO 2023 en indexering van lonen van 2024. Het RBL is een gemeenschappelijke regeling en de kosten worden gedekt door de deelnemende gemeenten. Kortom de geraamde budgetophoging dient te worden teruggedraaid. Daarnaast is de gemeente Oss een deelnemende gemeente en betalen we een jaarlijkse bijdrage vanuit Leerplicht. De begroting 2024 van het RBL is vastgesteld en de jaarlijkse bijdrage stijgt vanaf 2024 met € 10.960 als gevolg van indexering van de kosten. Dit bedrag dekken we uit de stelpost loon- en prijscompensatie.
  • We passen het budget voor Gezond en Actief Leven (GALA) aan zodat het aansluit met de specifieke uitkering. Het gaat om € 467.
Deze pagina is gebouwd op 10/12/2023 11:31:30 met de export van 10/12/2023 11:19:48