Bijlagen

6. Financieel overzicht totale begroting volgens taakvelden

6. Financieel overzicht totale begroting volgens taakvelden

Het volgende overzicht laat de lasten en baten per programma zien, inclusief alle mutaties uit deze programmabegroting.

bedragen x € 1.000

Taakvelden

2023

2024

2025

2026

2027

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

0. Bestuur en ondersteuning

0.1 Bestuur

2.968

-64

3.098

0

3.098

0

3.098

0

3.098

0

0.10 Mutaties reserves

47.887

-43.638

43.923

-33.621

20.084

-10.192

5.073

-9.289

4.698

-8.677

0.2 Burgerzaken

2.422

-960

2.632

-1.520

2.632

-1.520

2.632

-1.520

2.632

-1.520

0.4 Overhead

44.460

-6.271

41.294

-5.464

40.380

-5.397

39.591

-5.296

39.545

-5.279

0.5 Treasury

538

-1.239

578

-1.251

748

-1.277

1.365

-1.284

1.518

-1.256

0.61 OZB woningen

0

-13.329

0

-14.155

0

-14.155

0

-14.155

0

-14.155

0.62 OZB niet-woningen

0

-9.323

0

-9.976

0

-9.976

0

-9.976

0

-9.976

0.63 Parkeerbelasting

19

-1.843

19

-1.922

19

-1.922

18

-1.922

18

-1.922

0.64 Belastingen overig

2.653

-855

2.499

-855

2.529

-855

2.529

-855

2.529

-855

0.7 Algemene uitkering en over

0

-225.710

0

-241.216

0

-243.660

0

-225.494

0

-227.985

0.8 Overige baten en lasten

-1.056

-870

6.170

-2.120

6.578

-2.354

8.023

-2.392

9.039

-2.392

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

588

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal groep

100.479

-304.101

100.211

-312.100

76.068

-291.308

62.328

-272.184

63.077

-274.017

1. Veiligheid

1.1 Crisisbeheers en brandweer

5.949

0

6.843

0

6.868

0

6.914

0

7.020

0

1.2 Openb orde en veiligheid

3.691

-142

4.294

-92

4.324

-92

4.324

-92

4.317

-92

Totaal groep

9.640

-142

11.137

-92

11.192

-92

11.238

-92

11.336

-92

2. Verkeer, vervoer en waterst

2.1 Verkeer en vervoer

14.827

-928

15.101

-637

14.457

-633

14.817

-633

15.031

-633

2.2. Parkeren

2.162

-509

2.054

-509

2.073

-509

2.141

-509

2.138

-509

2.4 Economische havens en waterw

3.819

-548

1.027

-548

1.050

-548

1.120

-548

1.119

-548

Totaal groep

20.808

-1.985

18.183

-1.694

17.581

-1.690

18.078

-1.690

18.289

-1.690

3. Economie

3.1 Economische ontwikkeling

2.574

-415

2.463

-85

1.796

-85

1.802

-85

1.717

0

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastruct

7.764

-11.377

5.357

-5.634

1.791

-1.790

200

-199

200

-199

3.4 Economische promotie

492

-326

555

-326

580

-326

585

-326

585

-326

Totaal groep

10.830

-12.118

8.374

-6.045

4.167

-2.201

2.587

-610

2.502

-525

4. Onderwijs

4.2 Onderwijshuisvesting

6.075

-236

5.787

-2.354

5.951

-236

5.931

-236

7.144

-421

4.3 Onderwijsbel en leerlingenz

8.137

-5.197

6.680

-3.570

6.670

-3.570

6.670

-3.570

6.666

-3.570

Totaal groep

14.212

-5.433

12.467

-5.924

12.621

-3.806

12.601

-3.806

13.810

-3.991

5. Sport, cultuur en recreatie

5.1 Sportbeleid en activering

1.659

-748

1.540

-698

1.540

-698

1.505

-664

1.505

-664

5.2 Sportaccommodaties

8.303

-1.823

11.177

-1.823

8.292

-1.823

9.066

-1.823

9.328

-1.823

5.3 Cultuurpresent, prod en part

6.169

-549

4.294

-296

4.256

-1

5.541

-1

5.571

-1

5.4 Musea

1.419

-89

1.475

-89

1.495

-89

1.514

-89

1.534

-89

5.5 Cultureel erfgoed

105

0

96

0

56

0

56

0

56

0

5.6 Media

3.252

-93

3.549

-93

3.921

-93

4.240

-93

4.239

-93

5.7 Openbaar groen en recreatie

9.884

-191

10.119

-107

10.066

-107

10.132

-107

10.166

-107

Totaal groep

30.792

-3.493

32.250

-3.106

29.626

-2.811

32.054

-2.776

32.399

-2.776

6. Sociaal Domein

6.1 Samenkracht en burgerpartici

27.010

-18.111

23.987

-14.724

17.644

-667

17.227

-444

17.220

-444

6.3 Inkomensregelingen

45.503

-31.785

44.055

-31.785

43.153

-31.785

43.053

-31.785

43.103

-31.785

6.4 Begeleide participatie

18.135

-69

17.166

-69

16.568

-69

15.694

-69

14.783

-69

6.5 Arbeidsparticipatie

4.872

-271

4.883

0

5.694

0

5.804

0

5.913

0

6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

8.474

-267

8.833

-281

8.818

-267

8.817

-267

8.817

-267

6.71A Hulp bij het huishouden (Wmo)

8.928

0

9.459

0

9.016

0

9.003

0

9.003

0

6.71B Begeleiding (Wmo)

9.961

0

9.091

0

9.091

0

9.091

0

9.091

0

6.71C Dagbesteding (Wmo)

2.291

0

2.191

0

2.191

0

2.191

0

2.191

0

6.71D Overige maatwerkarrangementen (Wmo)

920

-746

920

-746

920

-252

920

-1.365

920

-1.344

6.72B Jeugdhulp behandeling

731

0

731

0

731

0

731

0

731

0

6.72C Jeugdhulp dagbesteding

2.167

0

2.167

0

2.167

0

2.167

0

2.167

0

6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig

3.873

0

3.873

0

3.873

0

3.873

0

3.873

0

6.73A Pleegzorg

1.698

0

1.698

0

1.698

0

1.698

0

1.698

0

6.73B Gezinsgericht

1.302

0

1.302

0

1.302

0

1.302

0

1.302

0

6.73C JEUGDHULP MET VERBLIJF OVERIG

1.566

0

1.566

0

1.566

0

1.566

0

1.566

0

6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf

6.083

0

6.083

0

6.083

0

6.083

0

6.083

0

6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

3.594

0

3.594

0

3.594

0

3.594

0

3.594

0

6.74C Gesloten plaatsing

3.432

0

3.930

0

811

0

-1.225

0

-1.613

0

6.81A Beschermd wonen (Wmo)

14.299

0

24.460

0

24.517

0

24.525

0

24.506

0

6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo)

4.815

-113

3.396

-113

3.396

-113

3.396

-113

3.396

-113

6.82A Jeugdbescherming

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.82B Jeugreclassering

3.505

0

2.895

0

2.895

0

2.895

0

2.895

0

Jeugdhulp begeleiding

3.403

0

3.403

0

3.403

0

3.403

0

3.403

0

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal groep

176.562

-51.362

179.683

-47.718

169.133

-33.152

165.809

-34.042

164.643

-34.021

7. Volksgezondheid en milieu

7.1 Volksgezondheid

10.015

-1.064

10.556

-1.046

10.642

-1.046

10.430

-745

10.430

-515

7.2 Riolering

7.062

-8.803

7.131

-8.815

7.131

-8.815

7.131

-8.815

7.131

-8.815

7.3 Afval

15.157

-16.780

16.182

-18.190

16.175

-18.385

16.171

-18.580

16.163

-18.790

7.4 Milieubeheer

8.461

-3.577

6.368

-2.089

3.964

0

3.914

0

3.903

0

7.5 Begraafplaatsen en cremat

318

-238

323

-183

326

-183

329

-183

329

-183

Totaal groep

41.012

-30.462

40.559

-30.324

38.237

-28.430

37.974

-28.324

37.955

-28.303

8. Volkshuisves, RO en sted vern

8.1 Ruimte en leefomgeving

14.283

-5.785

5.734

-1.885

5.547

-1.885

5.439

-1.885

5.384

-1.885

8.2 Grondexpl (niet-bedrijven)

12.434

-15.894

9.581

-10.691

5.324

-5.884

4.127

-4.305

5.335

-5.863

8.3 Wonen en bouwen

5.303

-3.500

4.366

-3.002

4.520

-3.002

4.520

-3.002

4.520

-3.002

Totaal groep

32.020

-25.180

19.681

-15.579

15.391

-10.771

14.086

-9.192

15.238

-10.751

RESULTAAT

436.355

-434.277

422.545

-422.582

374.014

-374.261

356.756

-352.717

359.248

-356.167

Deze pagina is gebouwd op 10/12/2023 11:31:30 met de export van 10/12/2023 11:19:48