Bijlagen

5. Financieel overzicht totale begroting

5. Financieel overzicht totale begroting

Het volgende overzicht laat de lasten en baten per programma zien, inclusief alle mutaties uit deze programmabegroting.

bedragen x € 1.000

Producten

2023

2024

2025

2026

2027

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Programma 1. Welzijn en zorg

Jeugdwerk

2.876

-417

2.591

-302

2.525

-244

2.211

-21

1.980

-21

Jeugdzorg

35.857

-41

35.929

-41

32.810

-41

30.774

-41

30.386

-41

Wmo algemeen

896

-761

1.113

-775

1.099

-267

1.099

-1.380

1.099

-1.359

Wmo beschermd wonen

14.299

0

24.460

0

24.517

0

24.525

0

24.506

0

Wmo collectieve voorzieningen

18.760

-15.213

17.793

-14.113

12.043

-113

11.843

-113

11.843

-113

Wmo individuele voorzieningen

16.521

-252

17.222

-252

16.779

-252

16.765

-252

16.765

-252

Wmo begeleiding en dagbesteding

13.084

0

12.115

0

12.115

0

12.115

0

12.115

0

Totaal programma

102.293

-16.685

111.223

-15.483

101.889

-918

99.333

-1.808

98.694

-1.787

Programma 2. Werk, inkomen en onderwijs

Arbeidsparticipatie

7.012

-1.534

5.531

0

6.043

0

6.152

0

6.262

0

Begeleide participatie

18.222

0

17.253

0

16.656

0

15.781

0

14.870

0

Inkomensregelingen

42.474

-31.775

40.417

-31.775

39.515

-31.775

39.415

-31.775

39.465

-31.775

Minimabeleid

2.299

0

2.513

0

2.623

0

2.623

0

2.623

0

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

8.079

-5.214

6.652

-3.587

6.642

-3.587

6.642

-3.587

6.638

-3.587

Onderwijshuisvesting

6.075

-236

5.787

-2.354

5.951

-236

5.931

-236

7.144

-421

Schuldhulpverlening

1.585

-10

1.931

-10

1.931

-10

1.931

-10

1.931

-10

Totaal programma

85.747

-38.769

80.085

-37.726

79.361

-35.608

78.476

-35.608

78.933

-35.793

Programma 3. Ontmoeten, sport en cultuur

Gezondheid

4.833

-1.023

5.292

-1.005

5.268

-1.005

5.056

-704

5.056

-473

Kunst en cultuur

7.488

-558

5.669

-305

5.651

-10

6.956

-10

7.006

-10

Media

2.594

-93

2.746

-93

2.666

-93

2.666

-93

2.666

-93

Overige voorzieningen

120

-37

90

-37

90

-37

90

-37

90

-37

Sociaal-cultureel werk

6.517

-1.331

4.446

-422

4.278

-422

4.376

-422

4.600

-422

Sportaccommodaties

6.070

-1.493

8.857

-1.493

5.971

-1.493

6.076

-1.493

6.337

-1.493

Sportbeleid en activering

3.831

-1.024

3.798

-974

3.798

-974

4.433

-940

4.433

-940

Musea

100

-80

100

-80

100

-80

100

-80

99

-80

Evenementen en stadspromotie

1.079

0

1.249

0

1.255

0

1.260

0

1.260

0

Totaal programma

32.632

-5.639

32.246

-4.409

29.077

-4.114

31.013

-3.779

31.548

-3.548

Programma 4. Klimaat, energie en openbare ruimte

Riolering

7.062

-8.803

7.131

-8.815

7.131

-8.815

7.131

-8.815

7.131

-8.815

Afvalverwijdering bedrijven

630

-535

768

-560

768

-560

768

-560

768

-560

Wegen, straten en pleinen

12.235

-777

11.857

-477

11.920

-477

12.083

-477

12.281

-477

Afvalverwijdering particulieren

14.681

-16.245

15.574

-17.630

15.566

-17.825

15.563

-18.020

15.554

-18.230

Begraafplaatsen en crematoria

318

-238

323

-183

326

-183

329

-183

329

-183

Hondenwacht

360

-540

369

-540

369

-540

369

-540

369

-540

Milieubeheer

2.317

0

2.424

0

2.359

0

2.309

0

2.298

0

Openbaar groen

8.576

-157

8.792

-73

8.854

-73

8.919

-73

8.984

-73

Projecten milieu en buitengebied

7.523

-5.126

5.897

-3.638

3.447

-1.549

3.347

-1.549

3.339

-1.549

Projecten openbare ruimte

0

0

0

0

70

0

0

0

0

0

Totaal programma

53.702

-32.421

53.135

-31.916

50.810

-30.022

50.818

-30.217

51.053

-30.427

Programma 5. Economie

Economische ontwikkeling

2.574

-415

2.463

-85

1.796

-85

1.802

-85

1.717

0

Haven

3.819

-548

1.027

-548

1.050

-548

1.120

-548

1.119

-548

Industrieterreinen

5.065

-8.637

1.216

-1.584

437

-821

437

-821

437

-821

Recreatie en toerisme

1.055

-44

1.098

-44

1.008

-44

1.008

-44

977

-44

Totaal programma

12.513

-9.645

5.803

-2.262

4.291

-1.499

4.366

-1.499

4.250

-1.414

Programma 6. Stadscentrum

Kermissen

341

-194

310

-194

200

-199

200

-199

200

-199

Centrumontwikkeling algmeen

704

-210

491

-210

356

-210

356

-210

356

-210

Herontwikkeling Walkwartier

401

0

1.098

-4

863

0

1.181

0

1.180

0

Markten

110

-93

105

-93

100

-93

100

-93

100

-93

Totaal programma

1.556

-497

2.004

-501

1.519

-502

1.837

-502

1.836

-502

Programma 7. Verstedelijking, wonen en mobiliteit

Parkeren

2.181

-2.352

2.073

-2.431

2.092

-2.431

2.159

-2.431

2.156

-2.431

Verkeer

2.485

-151

2.117

-156

2.028

-156

2.045

-156

2.062

-156

Ruimtelijke ordening

4.435

-336

3.522

-336

3.522

-336

3.522

-336

3.475

-336

Strategische projecten/samenwerking

8.127

-3.900

697

0

695

0

945

0

945

0

Volkshuisvesting

5.400

-3.500

4.454

-3.002

4.569

-3.002

4.568

-3.002

4.568

-3.002

Woningbouwcomplexen

10.004

-13.984

7.913

-9.391

3.695

-4.584

2.499

-3.005

3.707

-4.564

Overige bedrijfsmatige activiteiten

4.710

-4.445

5.414

-5.145

2.696

-2.058

1.105

-468

1.105

-468

Totaal programma

37.342

-28.669

26.189

-20.462

19.297

-12.569

16.843

-9.399

18.018

-10.958

Programma 8. Veilige omgeving

Integrale veiligheid

904

-62

1.215

-12

1.215

-12

1.215

-12

1.208

-12

Toezicht en handhaving openbare orde

2.226

-80

2.490

-80

2.520

-80

2.520

-80

2.520

-80

Veiligheidsregio

5.949

0

6.843

0

6.868

0

6.914

0

7.020

0

Totaal programma

9.079

-142

10.548

-92

10.603

-92

10.649

-92

10.748

-92

Programma 9. Besturen in verandering van tijden

College

1.357

-64

1.254

0

1.254

0

1.254

0

1.254

0

Dienstverlening

2.414

-960

3.033

-1.520

3.033

-1.520

3.025

-1.520

3.025

-1.520

Overhead

44.460

-6.271

41.294

-5.464

40.380

-5.397

39.591

-5.296

39.545

-5.279

Raad en raadscommissies

1.562

0

1.763

0

1.763

0

1.763

0

1.763

0

Rekenkamer

50

0

81

0

81

0

81

0

81

0

Saldo kostenplaatsen

-1.100

0

-1.100

0

-1.100

0

-1.100

0

-1.100

0

Verkiezingen

590

0

215

0

215

0

215

0

215

0

Wijkgericht werken

1.013

0

1.076

0

1.076

0

1.076

0

1.076

0

Totaal programma

50.345

-7.295

47.615

-6.984

46.701

-6.917

45.904

-6.815

45.859

-6.798

Programma 10. Financieel Beleid

Algemene baten en lasten

448

-870

6.916

-2.120

7.324

-2.354

8.769

-2.392

9.785

-2.392

Algemene uitkering

0

-225.710

0

-241.216

0

-243.660

0

-225.494

0

-227.985

Dividend en Winstuitkering

0

-162

0

-142

0

-142

0

-142

0

-142

Onvoorzien

130

0

300

0

300

0

300

0

300

0

Overige belastingen

5

-302

5

-302

5

-302

5

-302

5

-302

OZB belasting

2.084

-22.757

1.920

-24.237

1.950

-24.237

1.950

-24.237

1.950

-24.237

Reserveringen

54

0

54

0

54

0

54

0

54

0

Treasury

538

-1.077

578

-1.109

748

-1.135

1.365

-1.142

1.518

-1.114

Totaal programma

3.259

-250.878

9.773

-269.125

10.382

-271.830

12.443

-253.709

13.612

-256.172

SALDO VAN BATEN EN LASTEN

388.468

-390.639

378.622

-388.961

353.931

-364.070

351.683

-343.428

354.549

-347.490

bedragen x € 1.000

Producten: mutaties in reserves

2023

2024

2025

2026

2027

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Programma 1. Welzijn en zorg

Jeugdwerk

0

-255

0

0

0

0

0

0

0

0

Jeugdzorg

0

-661

0

0

0

0

0

0

0

0

Wmo algemeen

0

-200

0

-200

0

-200

0

0

0

0

Wmo begeleiding en dagbesteding

0

-67

0

0

0

0

0

0

0

0

Wmo beschermd wonen

7.500

-3.053

0

-5.000

0

-5.000

0

-5.000

0

-5.000

Wmo collectieve voorzieningen

10.144

-1.048

8.300

0

0

0

0

0

0

0

Totaal programma

17.644

-5.284

8.300

-5.200

0

-5.200

0

-5.000

0

-5.000

Programma 2. Werk, inkomen en onderwijs

Arbeidsparticipatie

0

-540

0

-300

0

0

0

0

0

0

Begeleide participatie

0

-25

0

-25

0

-25

0

-25

0

-25

Inkomensregelingen

257

-3.414

0

-313

0

-255

0

-55

0

-55

Minimabeleid

206

-169

0

-316

0

-220

0

-220

0

-220

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

0

-26

0

-26

0

-26

0

-26

0

-2

Onderwijshuisvesting

450

-1.138

0

-129

0

-179

0

-179

0

-29

Schuldhulpverlening

0

-18

0

-18

0

0

0

0

0

0

Totaal programma

913

-5.329

0

-1.126

0

-704

0

-504

0

-331

Programma 3. Ontmoeten, sport en cultuur

Gezondheid

0

-69

0

-25

0

0

0

0

0

0

Kunst en cultuur

300

-1.268

300

-28

0

0

0

0

0

0

Media

0

-80

0

-80

0

0

0

0

0

0

Musea

0

-23

0

-21

0

-21

0

-21

0

-21

Overige voorzieningen

0

-24

0

0

0

0

0

0

0

0

Sociaal-cultureel werk

3.482

-6.048

254

-306

279

-218

12

-198

12

-198

Sportaccommodaties

195

-186

0

-929

0

-135

0

-135

0

-135

Totaal programma

3.976

-7.697

554

-1.389

279

-375

12

-355

12

-355

Programma 4. Klimaat, energie en openbare ruimte

Afvalverwijdering particulieren

0

-968

0

-600

0

-399

0

-201

0

12

Milieubeheer

5

-140

0

-150

0

-85

0

-35

0

-24

Openbaar groen

0

-151

0

-40

0

-39

0

-39

0

-39

Projecten milieu en buitengebied

900

-974

500

-468

900

-58

0

-8

0

0

Riolering

0

-36

0

-92

0

-92

0

-92

0

-92

Wegen, straten en pleinen

0

-131

0

-61

0

-59

0

-24

0

-24

Totaal programma

905

-2.400

500

-1.411

900

-733

0

-400

0

-168

Programma 5. Economie

Economische ontwikkeling

4.050

-308

0

-675

0

0

0

0

0

0

Haven

0

-2.800

0

0

0

0

0

0

0

0

Industrieterreinen

3.196

-26

0

-16

0

0

0

0

0

0

Recreatie en toerisme

0

-3

0

-25

0

-3

0

-3

0

-3

Totaal programma

7.246

-3.137

0

-715

0

-3

0

-3

0

-3

Programma 6. Stadscentrum

Centrumontwikkeling algmeen

905

-427

0

-60

0

0

0

0

0

0

Herontwikkeling Walkwartier

2.450

-1.298

1.528

-1.544

440

-137

0

-137

0

-137

Totaal programma

3.355

-1.725

1.528

-1.604

440

-137

0

-137

0

-137

Programma 7. Verstedelijking, wonen en mobiliteit

Overige bedrijfsmatige activiteiten

668

-258

394

0

0

0

0

0

0

0

Parkeren

245

-246

245

-50

245

-69

245

-136

245

-133

Ruimtelijke ordening

0

-965

0

-100

0

0

0

0

0

0

Strategische projecten/samenwerking

6.308

-6.464

12.005

-3.061

663

-650

454

-691

744

-631

Verkeer

470

-149

11.540

-15.176

9.314

-76

2.314

-76

1.314

-76

Volkshuisvesting

0

-45

0

-15

0

0

0

0

0

0

Woningbouwcomplexen

4.052

-3.417

7.030

-551

5.889

0

506

0

857

0

Totaal programma

11.743

-11.544

31.213

-18.953

16.111

-794

3.519

-903

3.160

-840

Programma 8. Veilige omgeving

Veiligheidsregio

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal programma

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Programma 9. Besturen in verandering van tijden

College

103

-38

103

0

103

0

103

0

103

0

Dienstverlening

0

-30

0

0

0

0

0

0

0

0

Overhead

986

-3.463

747

-992

1.297

-163

478

-55

478

-55

Verkiezingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Wijkgericht werken

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal programma

1.089

-3.531

850

-992

1.400

-163

581

-55

581

-55

Programma 10. Financieel Beleid

Algemene baten en lasten

0

-566

0

0

0

0

0

0

0

0

Reserveringen

0

-2.423

0

-2.231

0

-2.082

0

-1.933

0

-1.789

Treasury

1.015

0

978

0

954

0

960

0

945

0

Totaal programma

1.015

-2.989

978

-2.231

954

-2.082

960

-1.933

945

-1.789

TOTAAL MUTATIES RESERVES

47.887

-43.638

43.923

-33.621

20.084

-10.192

5.073

-9.289

4.698

-8.677

RESULTAAT

436.355

-434.277

422.545

-422.582

374.014

-374.261

356.756

-352.717

359.248

-356.167

Deze pagina is gebouwd op 10/12/2023 11:31:30 met de export van 10/12/2023 11:19:48